Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος