Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος