Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων