Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία