Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως