Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων